Bachelor in de internationale liberale kunsten: muziek

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Bachelor in de internationale liberale kunsten: muziek

Hoe we naar muziek luisteren: grondslagen van muziekperceptie, cognitie en akoestiek

Deze cursus dient als een brede en zachte inleiding tot de psycho-akoestiek, muziekpsychologie en muzikale akoestiek. Relaties tussen de productie, fysica en perceptie van geluid, evenals overeenkomsten en verschillen tussen muziek en taal worden onderzocht. Verschijnselen zoals absolute (perfecte) toonhoogte, synesthesie en amusie worden besproken. De cursusactiviteiten omvatten lezingen, lezingen, experimenten in de klas en presentaties van studenten.

Doelen

Na voltooiing van deze cursus moeten studenten in staat zijn om (i) meer inzicht te hebben in hoe muziekinstrumenten en de menselijke stem werken; (ii) een groter bewustzijn krijgen van muzikale parameters, de fysieke dimensies van geluid en het menselijke gehoorsysteem; (iii) ervaring opdoen met het ontwerpen en uitvoeren van basisexperimenten; en (iv) kennis en ervaring die uit deze cursus is verkregen toe te passen op latere cursussen in muziek en aanverwante gebieden.

Geschiedenis van de westerse muziek

Een breed overzicht van Westerse klassieke muziek, die zich uitstrekt van 800 AD tot het heden. De cursusactiviteiten omvatten lezingen, schrijf- en luisteropdrachten en primaire bronaflezingen. Opvallend repertoire uit elke historische periode situeert zich in een sociaal-culturele en sociaal-politieke context. De ontvangstgeschiedenissen van bepaalde werken zullen worden behandeld. Parallellen tussen muzikale esthetiek en technieken en gelijktijdige tendensen in andere kunstvormen, evenals de invloed van niet-westerse muziek op westerse componisten, worden besproken.

Doelen

Deze cursus zal studenten introduceren in (i) vocabulaire dat essentieel is voor het schrijven en bespreken van Westerse klassieke muziek en (ii) belangrijk repertoire uit elke belangrijke historische periode, gelegen in een historische context.

Japanse traditionele muziek

Dit is een collegecursus over de fundamenten van de traditionele muziek van Japan. Het behandelt de basisstructuren, muziekinstrumenten, ensembles en soorten composities uit de traditionele Japanse muziek. De rol van traditionele Japanse muziek in relatie tot het leven op het Hof en in relatie tot religieuze praktijken zal worden gepresenteerd. En we houden ook rekening met de relatie tussen Japanse taal en muziek. We analyseren het geluid van Japanse muziekinstrumenten en stemmen door een spectrumanalysator. Studenten zullen de traditionele Japanse muziek en muziekinstrumenten van William Malm plus aanvullende essays lezen; zij krijgen de taak om audio- en video-opnames van representatieve werken en uitvoeringen van Japanse traditionele muziek te beluisteren en te bestuderen. Speciale onderwerpen zijn de shakuhachi (bamboefluit) en zijn rol in het zenboeddhisme, het Gagaku-orkest en de bijbehorende Bugaku-dans. Recente muziekwerken voor traditionele Japanse instrumenten zullen ook worden onderzocht. Het verkrijgen van inzicht in de muziek van een volk geeft inzicht in de cultuur en tradities van mensen.

Doelen

Na voltooiing van deze cursus wordt van de studenten verwacht dat ze:

(i.) In staat zijn om hun begrip van traditionele Japanse instrumenten, muzikale vormen, muzikale ensembles en Japanse principes of normen van schoonheid in muziek te demonstreren;
(ii.) Leg uit en bespreek verschillende kenmerken die traditionele Japanse muziek onderscheiden van Westerse klassieke muziek;
(iii.) In staat zijn om Japanse muziekinstrumenten en verschillende werken uit het klassieke repertoire voor elk te identificeren;
(iv.) In staat zijn om hun kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van Japanse muziek en de relatie ervan met veranderingen in de Japanse cultuur, sociale organisatie, relatie met andere culturen en met religieuze praktijken aan te tonen.

Inleiding tot muziektechnologie

Een uitgebreid overzicht van muzieknotatiesoftware, digitale audiowerkstations (DAW's), MIDI- en geluidssynthesehulpmiddelen en -technieken. De cursus is voornamelijk hands-on en project-gebaseerd, en introduceert de studenten met de basisprincipes van computernotatie, geluidsbewerking en -menging en geluidsanalyse / -synthese. Inleiding tot muziektechnologie mondt uit in de presentatie van definitieve creatieve projecten met behulp van de technieken en hulpmiddelen die in de les worden behandeld. Er is geen voorafgaande ervaring met muziektechnologie of compositie vereist.

Doelen

Na afronding van deze cursus hebben studenten de kennis en ervaring opgedaan in muziektechnologiesoftware die nodig is om hen voor te bereiden op verdere studies in muziekcompositie, productie en analyse, evenals een beter begrip van de hulpmiddelen en technieken die worden gebruikt door professionele kunstenaars en producenten.

Geschiedenis van de moderne muziek

Een overzicht van muzikale stromingen en technieken sinds 1900. Foci omvat de opkomst van pre-WWI en post-WWII avant-garde bewegingen, relaties tussen avant-garde en experimentele tendensen in muziek en andere artistieke disciplines, en de impact van globalisering, sociaal-politieke instabiliteit en opkomende technologieën voor het maken van muziek. De kruisbestuiving van jazz, populaire muziekgenres, niet-westerse muzikale tradities en 'concertmuziek' in de twintigste eeuw komt ook aan bod.

Doelen

Het is de bedoeling dat deze cursus de perspectieven van studenten op muziek van de afgelopen eeuw verdiept en verruimt en de bekendheid met belangrijk modern en hedendaags repertoire, esthetische bewegingen en genres vergroot. Het vermogen om verbanden te leggen tussen belangrijke historische gebeurtenissen, wetenschappelijke en technologische prestaties en artistieke reacties op dergelijke evenementen en prestaties zal worden verbeterd.

Muziekfundamentals: harmonie, muzikaal vakmanschap en arrangeren

Grondige en geïntegreerde introductie tot de basis van muzikale geletterdheid en de beginselen van muziek. De cursus behandelt de hoofdzaken van tonale harmonie, ritme, vorm en instrumentatie en stelt studenten in staat ervaring op te doen met solferen, lezen van gezichten, toetsenbordkennis en dirigeren. Frasering, dynamiek, articulatie en andere vormen van muzikale expressie komen ook aan bod. De cursusactiviteiten omvatten oefeningen voor korte uitvoering, dicteren, compositie, analyse en arrangeren.

Doelen

Music Fundamentals bestaat als een basis voor de studie van muziektheorie, gehoortraining, compositie, performance en arrangeren. Dit omvat het ontwikkelen van begrip van basisconcepten en grondige oefening van de beginselen van muziek. De verwerving van deze vaardigheden bereidt studenten niet alleen voor op verdere studie van muzieksamenstelling, prestaties en productie, maar kan ook de waardering van muziek onder liefhebbers vergroten.

Muziek en andere media: interdisciplinaire perspectieven

Muziek is van oudsher beschouwd als de meest abstracte van artistieke disciplines ... maar ook (misschien om dezelfde reden) is gebleken dat het redelijk compatibel is met andere artistieke media. Tegen de achtergrond van Wagner's concept van het Gesamtkunstwerk, behandelt deze cursus de talloze kruispunten tussen muziek en visuele en podiumkunsten die in de afgelopen eeuw zijn onderzocht, en de vragen, uitdagingen en samenwerkingsmodellen die in het proces zijn ontstaan. Hoewel de nadruk ligt op de interacties tussen muziek en visuele media (met name film / video) en muziek en dans, worden ook relaties met theater, architectuur en literatuur behandeld. Hoewel er aandacht is voor multimedia-werken uit de twintigste en eenentwintigste eeuw, worden ook historische precedenten besproken.

Doelen

Deze cursus introduceert studenten tot baanbrekende multimediawerken en vormen van samenwerking die in de afgelopen eeuw zijn ontstaan. Naast het verkrijgen van meer begrip en waardering voor de motivaties en uitdagingen waarmee interdisciplinaire artistieke creatie gepaard gaat, zullen studenten zich meer bewust worden van de culturele vertakkingen van het verplanten van muziek van de concertomgeving naar de bioscoop, galerijinstallatie en (meer recent) videogame / interactief media contexten.

Seminar (muziek)

De rol van het seminar is om de succesvolle afronding van het Graduation Research Project (GRP), een afstudeereis voor alle studenten van deze afdeling, te ondersteunen. In dit seminarie zullen we kijken naar het thema dat elke student heeft gekozen voor het Writing-Across-Curriculum (WAC) -programma, waarop het GRP is gebaseerd, door de lens van concepten, tendensen en praktijken op het gebied van muziek. Studenten zullen om de beurt hun onderzoek presenteren in verschillende stadia van de ontwikkeling van hun scriptie. Hun leeftijdsgenoten, onder toezicht van de Seminar-instructeur, zullen elke presentatie bespreken en bekritiseren om de presentatoren de kans te geven hun eigen proefschrift te verfijnen. Door dergelijke interacties leren peers problemen met hun eigen projecten te vermijden.

Doelen

Aan het einde van deze cursus hebben de studenten: (i) een belangrijk wereldprobleem geanalyseerd vanuit het perspectief van een muziekonderzoeker, (ii) hun eigen onderzoeksproject op een hoog niveau van bekwaamheid uitgevoerd en (iii) een kwaliteit afstudeerscriptie in hun eigen gekozen gebied.

Workshop: Music Practice I (Improvisation Ensemble)

Deze hands-on, inclusieve workshop introduceert studenten in verschillende improvisatiepraktijken. Activiteiten omvatten gestructureerde improvisatie "game-stukken", improvisatie met elektronica en zelfgemaakte instrumenten, en improvisatie met / in reactie op multimedia (bijv. Video en tekst). De workshop zal uitmonden in een slotconcert. De nadruk ligt op interactiemodellen voor uitvoerend kunstenaars en de 'sociale dynamiek' van collectieve improvisatie, eerder dan op het kunnen van een bepaald instrument. Daarom geen eerdere prestatie-ervaring van de kant van de studenten.

Doelen

Door deel te nemen aan deze workshop, zullen studenten (i) kennis maken met cross-culturele en trans-historische noties van improvisatie; (ii) hun luister- en prestaties-interactievaardigheden verbeteren; (iii) een beter begrip krijgen van de wisselwerking tussen vrijheid en beperkingen in het creatieve proces; (iv) een breed scala van multimedia-interactiemodellen verkennen; en (v) praktijkervaring op te doen door instrumenten uit alledaagse materialen te bouwen en consumentenelektronica-apparaten om te zetten in expressieve muziekinstrumenten.

Workshop: Music Practice II (toetsenborden)

Een workshoples voor aspirant-studenten van alle niveaus, waarbij een verscheidenheid aan toetsenbordrepertoire wordt geoefend, gecoached, besproken en uitgevoerd. Studenten zullen worden geïnstrueerd in het leren produceren van geluid met behulp van verschillende aspecten van het spelen op de toetsen, samen met een aantal muziekfundamenten, toetsenbordvaardigheden, harmonie en geselecteerde historische en technische bijdragen. Tijdens de cursus worden af ​​en toe masterclasses gehouden, waarbij directe dialogen tussen studenten en internationaal prominente muzikanten tot stand worden gebracht door middel van videoconferenties. Studenten maken kennis met nieuwe technieken, oefenmethodes en artisticiteit van elke muzikant en kunnen de les toepassen op hun eigen praktijk. Een individuele of duo-uitvoering voor de performance-jury aan het einde van het semester wordt verwacht. De student krijgt ook de instructie om een ​​geschreven oefenblad bij te houden tijdens de cursus, om na te denken over de leerervaring en de relatie met andere cursussen of onderwerpen die zijn bestudeerd. Om beginners voldoende begeleiding te bieden, is de groepsgrootte beperkt tot 10 studenten.

Doelen

Aan het einde van deze cursus moeten de studenten in staat zijn om: (i) een beter begrip en waardering te hebben voor de kunst van het klavier, (ii) de traditionele muzieknotatie, akkoordsymbolen (hoofdzakelijk gebruikt in Jazz / Pop) en barok- style figured bass, (iii) begrijp tooninterpretatie en -stijl die wenselijk is voor elke uitvoering, (iv) zorg goed voor het uiten van hun ideeën en gevoelens door het creëren van muziek.

Workshop: Music Practice III (Choral Ensemble)

Door het bestuderen van de werken van middeleeuws tot modern, evenals van niet-klassieke tradities over de hele wereld, onderzoekt het koorensemble het expressieve potentieel van de menselijke stem. De studenten zijn open voor studenten van alle vocale niveaus en houden zich bezig met wekelijkse koorrepetities, waarbij ze ook vocale oefeningen en oefeningen in de gehoortraining zullen krijgen voor verdere verbetering. Tijdens het semester zal af en toe een videoconferentie worden gehouden met verschillende volleerde koor / vocale ensembles en ook met meesters van niet-westerse vocale traditie voor studenten om hun kennis en praktijk te verbreden. Van de student wordt verwacht dat hij een gedeeld dagboek bijhoudt om na te denken over de leerervaring, te leren van andermans oefenmethoden en relaties te hebben met andere leden van het ensemble.

Doelen

Aan het einde van deze cursus, moeten studenten in staat zijn om (i) een dieper inzicht te hebben in verschillende koor / vocale muziek en algemene muziekgeschiedenis, (ii) basistermen van muziek te lezen, (iii) te zingen met nauwkeurige toonhoogte, ritme en geschikte articulaties en (iv) samenwerken met andere muzikanten in grote ensemble-instellingen.

Workshop: Music Practice IV (Japanse Koto)

Een workshoples voor aspirant-studenten van Koto, van alle niveaus, op basis van in-class workshopactiviteiten, toegewezen individuele leeractiviteiten, oefeningen en individuele en groepspresentaties. Deze workshop houdt in dat je de methoden van het spelen van de Koto actief leert. Studenten worden betrokken bij luisteractiviteiten en leren de basisprincipes van het traditionele Japanse notatiesysteem voor Koto-muziek. Stap voor stap leren studenten fundamentele speltechnieken, bestuderen ze eenvoudige muziekstukken en gaan ze verder met complexere werken. De instructeur coacht en stimuleert studenten, maar zal ze ook uitdagen om te oefenen ter voorbereiding op de volgende workshopbijeenkomst. Studenten zullen essays lezen, luisteren naar en studeren audio- en video-opnames van representatieve werken en uitstekende artiesten van Koto. Studenten moeten een geschreven dagboek bijhouden, over hun praktijk en andere leeractiviteiten in de workshop en de relaties hiervan met andere lessen die ze volgen. @Naast het semester eindigen de studenten een korte voorstelling (individueel en in verschillende groepen) om het niveau van vaardigheden te tonen dat ze in de workshop hebben ontwikkeld. Om beginners voldoende begeleiding te bieden, is de groepsgrootte beperkt tot 10 studenten.

Doelen

Na voltooiing van deze cursus wordt van de studenten verwacht dat ze:

(i.) In staat zijn enkele eenvoudige korte stukjes op de Koto te spelen, om verschillende methoden te illustreren die worden gebruikt bij de geluidsproductie op het instrument en om de juiste Japanse terminologie te gebruiken die van toepassing is op het spelen op de Koto

(ii.) Leg uit en bespreek een aantal van de functies die traditionele Japanse muziek zoals die op Koto wordt gespeeld onderscheiden van de westerse klassieke muziek;

(iii.) Verschillende werken uit het klassieke repertoire voor Koto kunnen identificeren; (iv) Kunnen bespreken verschillende traditionele werken voor Koto en de historische setting en culturele betekenis van elk.

Workshop: Music Practice V (Shakuhachi)

Een workshoples voor aspirant-studenten van Shakuhachi, van alle niveaus, op basis van in-class workshopactiviteiten, toegewezen individuele leeractiviteiten, oefeningen en individuele en groepspresentaties. Deze workshop gaat gepaard met actief leren van de methoden om de Shakuhachi te bespelen. Studenten zullen leren over het belang van een goede ademhaling als het gaat om dit instrument en de speciale kenmerken van deze muziek en instrument. Studenten worden betrokken bij luisteractiviteiten en leren de basis van het traditionele Japanse notatiesysteem voor Shakuhachi-muziek. Stap voor stap leren studenten fundamentele speltechnieken, bestuderen ze eenvoudige muziekstukken en gaan ze verder met complexere werken. De instructeur demonstreert het spelen van het instrument en geeft feedback om studenten aan te moedigen, maar zal hen ook uitdagen om te oefenen ter voorbereiding op de volgende workshopbijeenkomst. Studenten zullen essays lezen, luisteren naar en studeren audio- en video-opnamen van representatieve werken en uitstekende artiesten van Shakuhachi. Studenten moeten een geschreven dagboek bijhouden, over hun praktijk en andere leeractiviteiten in de workshop en de relaties hiervan met andere lessen die ze volgen. Om beginners voldoende begeleiding te bieden, is de groepsgrootte beperkt tot 10 studenten.

Doelen

Na voltooiing van deze cursus wordt van de studenten verwacht dat ze:

(i.) In staat zijn enkele eenvoudige korte stukjes op de Shakuhachi te spelen, om verschillende methoden te illustreren die worden gebruikt bij de geluidsproductie op het instrument en om de juiste Japanse terminologie te gebruiken die van toepassing is op het uitvoeren van de Shakuhachi;
(ii.) Leg uit wat de kenmerken zijn van traditionele Japanse muziek zoals die wordt gespeeld op Shakuhachi van Westerse klassieke muziek;
(iii.) Verschillende werken uit het klassieke repertoire voor Shakuhachi kunnen identificeren;
(iv) Kunnen bespreken verschillende traditionele werken voor Shakuhachi en de historische setting en culturele betekenis van elk.

Tegen het einde van het semester zullen de studenten een korte voorstelling (individueel en in verschillende groepen) voorbereiden om het vaardigheidsniveau te tonen dat ze in de workshop hebben ontwikkeld.

Workshop: muziek en creativiteit I

Deze cursus is een interactieve workshop die is ontworpen om het creatieve potentieel van studenten te vergroten en studenten de ervaring te bieden een origineel, kwalitatief hoogwaardig muziekwerk te maken om te filmen. Dit wordt bereikt door in-class analyse van muzikale meesterwerken in meerdere genres en oefeningen waarbij studenten teksten en melodieën moeten componeren voor huiswerk. Als een team werken studenten samen aan het maken van muziek voor een visueel medium (scène uit film of video). Door middel van analyse van scènes uit belangrijke films leren studenten de rol die muziek speelt in een filmscène. De cursus wordt een hoogtepunt met de presentatie van een afstudeerproject, waarin studenten de originele muziek opnemen waaraan ze vanaf het begin van de cursus hebben gewerkt.

Doelen

Om studenten een kans te geven hun creatieve kracht en muzikale vaardigheid te ontsluiten; Om het vertrouwen van elke student in zijn eigen creatieve potentieel te bouwen; Om studenten de ervaring te geven van het samenwerken in een gezamenlijke inspanning om een ​​veelzijdig / multi-genre muzikaal werk te creëren, terwijl ze tegelijkertijd verschillende aspecten van muziekproductie introduceren, zoals produceren, componeren

Workshop: muziek en creativiteit II

Een interactieve workshop die voortbouwt op onderwerpen die zijn bestudeerd in Workshop: Muziek en Creativiteit 1, die meer diepgaande oefeningen in creativiteit en meer diepgaande studies in muzieksamenstelling en productie biedt. In tegenstelling tot Music and Creativity 1, hebben studenten de mogelijkheid om hun originele eindprojectcompositie zelf samen te stellen en uit te voeren (solo) of in samenwerking met andere studenten in de workshop. Vanwege deze flexibiliteit heeft elke student de mogelijkheid om de filmscène te kiezen voor gebruik bij de productie van hun oorspronkelijke muziekafgelopen project. Elke student zal vanaf het begin van de cursus werken aan de voltooiing van dit project. Naast het professioneel opnemen van de originele composities van studenten voor het afstudeerproject, culmineert muziek en creativiteit 2 met een openbare uitvoering van de originele afstudeersamenstellingen van de studenten in een universitair concert.

Doelen

Om studenten meer controle te geven bij de productie van hun uiteindelijke project originele muzikale composities; Om het vertrouwen van studenten in hun creatieve vaardigheden verder te vergroten; Om studenten de voldoening te geven een muzikaal werk van wereldklasse te creëren; Om studenten verder bloot te stellen aan professionele ervaringen met muziekproductie.

Workshop: muziekcompositie voor westerse en traditionele Japanse instrumenten

Een workshop voor aspirant-studenten van muziek van alle niveaus, gebaseerd op in-class activiteiten, toegewezen individuele leeractiviteiten, praktijk en individuele en groepspresentaties. Tijdens deze workshop wordt actief geleerd hoe componisten hun eigen muziek schrijven of arrangeren. Studenten worden betrokken bij luisteractiviteiten en verkennen standaard westerse, traditionele Japanse en experimentele grafische notatiesystemen. Stap voor stap zullen studenten beginnen met het werken aan eenvoudige muziekstukken, die kunnen worden gezongen of gespeeld op een instrument en zich zullen ontwikkelen tot meer complexe typen. De studenten proberen verschillende muzikale problemen op te lossen om hun begrip van de muzikale compositie te verbeteren en zullen vervolgens hun eigen composities beoordelen en samen zal de klas proberen elkaars nieuwe composities te spelen en te bestuderen. Studenten zullen de vitale relaties onderzoeken met betrekking tot muziekcompositie met dans en theater. De instructeur coacht en stimuleert studenten, maar zal ze ook uitdagen om huiswerksamenstellingsactiviteiten en oefeningen te voltooien ter voorbereiding op de volgende workshopbijeenkomsten. Studenten zullen essays lezen, naar opnames luisteren en bladmuziek van geselecteerde werken bekijken die in de klas zijn bestudeerd. Studenten houden een dagboek bij, schrijven over hun lopende leeractiviteiten in de workshop en de relatie met andere lessen die ze volgen.

Doelen

(1) Op elk niveau zullen studenten regelmatig presenteren en discussiëren met workshopleden, hun eigen composities en die van andere workshopdeelnemers; (2) Na voltooiing van deze cursus wordt van de studenten verwacht dat ze: (i) een aantal basisbenaderingen begrijpen die worden gebruikt bij het componeren van muziek, zowel in de westerse context als in de context van traditionele Japanse muziek; (ii) Verschillende korte muziekwerken kunnen componeren; (iii) in staat zijn om hun eigen muzikale composities en die van anderen te bespreken; (iv) Tegen het einde van het semester zullen de studenten een kort programma voorbereiden om hun nieuwe werken te presenteren, samengesteld tijdens het semester van de workshop; en (v) Van de student wordt verwacht dat hij in staat is om op samenhangende wijze de ideeën en methoden achter de composities van zijn eigen (en medestudenten) en de uitvoeringen ervan te bespreken.

Workshop: Interpretatieve dans

Deze cursus is een inleiding tot Interpretive Dance voor studenten van alle niveaus. Studenten leren een verscheidenheid aan dansbewegingen die vaak worden gebruikt in interpretatieve dans en zullen anderen gaan ontdekken. Studenten zullen hun lichaam vormgeven op een manier die diepere communicatie mogelijk maakt. Van hen wordt verwacht dat ze achtergrondessays lezen en videomateriaal bestuderen over belangrijke prestaties uit het verleden in interpretatieve dans, zoals het werk van Merce Cunningham en zijn dansgezelschap, evenals andere materialen over inheemse dansvormen van verschillende inheemse volkeren, om hun eigen begrip van interpretatieve dans verdiepen. Van centraal belang is het betrekken van een proces van zelfontdekking door op een geïmproviseerde manier naar de mogelijkheden van communicatie met anderen te zoeken en daarbij bronnen van innerlijke creativiteit te vinden. Van alle studenten wordt verwacht dat zij tijdens het semester een schriftelijk dagboek bijhouden waarin een verslag van leerervaringen in de workshops en repetities wordt bijgehouden, plus reflecties over de relatie van deze leerervaringen met andere cursussen die hij / zij volgt. Tegen het einde van het semester zullen de studenten een korte voorstelling (individueel en in verschillende groepen) voorbereiden om het vaardigheidsniveau te tonen dat ze in de workshop hebben ontwikkeld.

Doelen

Studenten die deze cursus met succes hebben afgerond moeten in staat zijn om: 1) uit te leggen hoe hij / zij het zelfverstaan ​​en de vaardigheden die in deze workshop zijn opgedaan, gebruikt om zijn / haar deel (delen) van groepsinterpreterende danspresentaties en solodans voor te bereiden en te presenteren, 2) om verschillende dansbewegingen te demonstreren die hij / zij tijdens de workshopsessies heeft geleerd of ontdekt, 3) om op samenhangende en intelligente wijze het werk te bespreken van verschillende bekende dansers en dansgezelschappen die in de cursus zijn bestudeerd, en 4) om tijdens workshops in de interpretatieve dans gevorderd zijn.

instructeurs:

Alexander Sigman

Adjunct Instructors:

  • Aya Nishina
Laatst bijgewerkt op jan 2018

Over de school

Picturesquely located at the foot of Mt Fuji, in the heart of what was known in medieval times as Kai Country, the YGU Sakaori campus, home to the iCLA complex (Residential Halls and classroom buildin ... Lees meer

Picturesquely located at the foot of Mt Fuji, in the heart of what was known in medieval times as Kai Country, the YGU Sakaori campus, home to the iCLA complex (Residential Halls and classroom building), iCLA is only 90 minutes West of Tokyo, and offers students unique opportunities to immerse themselves in the very essence of Japan and its culture. Lees Minder