Bachelor in sport en motorprestaties

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Algemene informatie over het programma

 • Naam van het programma: sport en motorprestaties, onderwezen in het Engels
 • Voorlopig geautoriseerd programma
 • Duur: 3 jaar (6 semesters)
 • Aantal credits: 180 ECTS
 • Vorm van het onderwijs: voltijds onderwijs
 • Afronding van studies: bachelorexamen
 • Diploma toegekend: bachelordiploma en diplomasupplement
 • Diploma: Bachelor in sport en motoriek
 • Maximale inschrijfcapaciteit: 50 plaatsen. De inschrijvingscapaciteit die is vastgesteld in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen mag niet worden overschreden.

Doelstellingen van het programma "Sport en motorprestaties"

 • Kennis verwerven die in staat is een solide basis te leggen voor professionele vaardigheden en zorgen voor een echte opening naar verbetering;
 • Afstemming van de opleiding van hoogopgeleide specialisten in topsport door de nieuwste kennis toe te passen vanuit een interdisciplinair perspectief en in overeenstemming met de dynamiek van de arbeidsmarkt;
 • Opzetten en promoten van een nieuwe visie op topsport op basis van nieuwe technologieën en methodieken;
 • Zorgen voor het organisatorische en opleidingskader voor jongeren, in een competitieve en ethische zin;
 • Vaardigheden ontwikkelen voor beoordeling van prestaties op verschillende sporttakken en evenementen;
 • Het creëren van professionele verantwoordelijkheid;
 • Stimuleren van het vermogen om specifieke activiteiten te organiseren en uit te voeren;
 • Communicatieve vaardigheden ontwikkelen binnen interdisciplinaire teams.

Vaardigheden

Professionele vaardigheden
 • Modulair ontwerp en planning van de basisinhoud van het vakgebied, met een interdisciplinaire oriëntatie
 • Organiseren van het geïntegreerde curriculum en de onderwijs- en leeromgeving, met een interdisciplinaire focus
 • Beoordeling van groei, fysieke ontwikkeling en motoriek op basis van de specifieke eisen en modellen / tak van sport
 • Beschrijven, uitleggen en demonstreren van de specifieke inhoud door de tak van sport
 • Evaluatie van processen, leerresultaten en attitude in de algemene context van specifieke training door de tak van sport
 • Beheer- en marketingelementen gebruiken die specifiek zijn voor het veld
Transversale vaardigheden
 • Organiseren van sportevenementen voor mensen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus onder voorwaarden van gekwalificeerde ondersteuning, door het naleven van de normen van beroepsethiek en deontologie
 • Het uitvoeren van de werktaken onder voorwaarden van efficiëntie en effectiviteit in het selectie / training / wedstrijdproces
 • Objectieve zelfevaluatie van professionele training voor inbrenging en aanpassing aan de vereisten van de arbeidsmarkt, volgens het eigen persoonlijke ontwikkelingsproject

Leerresultaten

De houder van een bachelordiploma:

 • Gebruikt de fundamentele noties, theorieën en concepten van het sportveld in de professionele activiteit en communicatie;
 • Ontwerpt, plant en beoordeelt het selectie- en trainingsproces voor verschillende leeftijdscategorieën en instructieniveaus om de kwaliteit en limieten van sommige processen, programma's, projecten, concepten, methoden en theorieën te bepalen, volgens de vereisten van de patronen specifiek voor de tak van sport;
 • Organiseert en leidt atleten in competities op verschillende trainingsniveaus;
 • Beschrijft en vestigt het besturingssysteem specifiek voor de tak van de sport op het niveau van de training;
 • Werkt binnen een interdisciplinair team om de prestatiecapaciteit van de atleet te vergroten;
 • Maakt gebruik van management- en marketingelementen die specifiek zijn voor de activiteiten en structuren van sportsport;
 • Organiseert specifieke competities en evenementen voor mensen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus onder voorwaarden van gekwalificeerde ondersteuning, door de normen van professionele ethiek en deontologie in acht te nemen;
 • Werkt met digitale programma's, verzamelt informatie en communiceert in een internationaal gesproken taal, met behulp van de veldspecifieke terminologie.

Toelating van kandidaten

Toelating tot bacheloropleidingen staat open voor burgers uit de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse Bondsstaat, op dezelfde voorwaarden als de Roemeense staatsburgers dit voorzien, inclusief collegegeld. De studiedocumenten van deze burgers en Roemeense burgers met studies in het buitenland moeten door MEN worden gelijkgesteld door het National Center for Recognition and Equivalence of Diplomas.

Buitenlanders uit EU-lidstaten kunnen ook van toepassing zijn volgens de huidige wetgeving.

Documenten vereist voor toelating

A. Voor burgers uit de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse Bondsstaat

Bacheloropleidingen staan open voor Roemeense burgers, afgestudeerden met een diploma van de middelbare school ( baccalaureaat ) (of een gelijkwaardig certificaat) en afgestudeerden met een bachelordiploma op een ander gebied.

Bij registratie dienen kandidaten een envelopmap met de volgende documenten in:

 • Aanvraagformulier (een standaard registratieformulier dat is uitgegeven door de Registration Board) - waarbij kandidaten alle aangevraagde gegevens onder de handtekening invullen.
 • Verklaring van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
 • Geboorteakte (huwelijksakte of document dat de familienaamwijziging bevestigt, indien van toepassing) - gewaarmerkte kopie.
 • Paspoort kopie / identiteitskaart en een fotokopie daarvan (voor Roemeense burgers)
 • Diploma van de middelbare school (baccalaureaat) of een gelijkwaardig certificaat
 • Ontvangstbewijs voor betaling van de registratiekosten bij het betaalkantoor van UNEFS
 • 6 (zes) foto's (ID-type) (aan de andere kant schrijft de kandidaat zijn / haar achternaam en voornaam in).
 • Medisch consultatiebestand
 • Graduation Diploma (of origineel certificaat voor afgestudeerden van 2019) en een gewaarmerkte kopie van het diplomasupplement, voor degenen die willen strijden om toelating tot een tweede faculteit.

OPMERKING: * Echte kopie - om te certificeren dat het originele document wordt nageleefd, zullen de kandidaten de documenten als originelen en fotokopieën bezorgen.

De belasting is 800 euro per jaar.

B. Voor buitenlanders uit EU-lidstaten

Buitenlanders uit EU-lidstaten hebben toegang tot instellingen voor hoger onderwijs in Roemenië als zij:

 • bezit documenten waaruit het burgerschap van het land blijkt;
 • de nodige achtergrond hebben bewezen door studiedocumenten afgegeven door erkende onderwijsinstellingen uit het land van herkomst;
 • hebben toegepast volgens de kalender van elke onderwijsinstelling en hebben voldaan aan de deadline die is vastgelegd in de MEN-methode;
 • kiezen voor een erkende onderwijsinstelling en een geaccrediteerde / erkende specialisatie / studieprogramma;
 • de UNEFS toestemming hebben om te studeren aan de instelling;
 • slagen voor de vaardigheidstests, na ontvangst van de acceptatiebrief voor studies;
 • bewijs van bekwaamheid voor de taal van de opleiding.

Voor geaccrediteerde studieprogramma's waarbij het onderwijsproces wordt uitgevoerd in vreemde talen, organiseert UNEFS een bekwaamheidstest voor de taal van de opleiding. Kandidaten uit landen waar de officiële taal de taal is waarin cursussen worden gegeven en degenen met een internationaal erkend taalcertificaat zijn vrijgesteld van deze toets.

De belasting is 2700 euro per jaar.

Het registratiebestand zal de volgende documenten bevatten:

 • Een aanvraag om de acceptatiebrief voor studies, met alle ingevulde velden, in tweevoud;
 • Verklaring van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Kopie van het document waaruit de permanente verblijfplaats in het buitenland blijkt;
 • Kopiëren en beëdigde vertaling van het High-School Diploma of een equivalent daarvan, gewaarmerkt door de bevoegde autoriteiten in het land van afgifte; voor de UNEFS-programma's is een minimale eindscore van 11/20 en een score van 16 voor het vak lichamelijke opvoeding (overeenkomend met het minimum cijfer 8 - acht) vereist;
 • Kopie en beëdigde vertaling van het certificaat waaruit blijkt dat afgestudeerden van het lopende jaar geslaagd zijn voor hun middelbare schoolexamen;
 • Transcripten - kopieën en beëdigde vertalingen - van studies en syllabus, voor kandidaten die op zoek zijn naar gelijkwaardigheid van studieperiodes;
 • Geboortecertificaat - kopie en beëdigde vertaling;
 • Paspoortkopie - geldig ten minste 6 maanden na de datum waarop de acceptatiebrief voor studies is afgegeven;
 • Afschriften - kopieën en beëdigde vertalingen - met betrekking tot de voltooide studies;
 • Certificaat van voltooiing van de 1-jarige Roemeense taalcursus of taalvaardigheidscertificaat, naargelang het geval;
 • Medisch certificaat (in een internationale taal) waaruit blijkt dat de kandidaat niet lijdt aan besmettelijke ziekten of andere ziekten die onverenigbaar zijn met het toekomstige beroep;
 • Medisch consultatiebestand.

De registratieformulieren zijn beschikbaar op de UNEFS-website: www.unefs.ro

Toelatingsexamen

A. Voor burgers uit de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse Bondsstaat

De centrale toelatingscommissie wordt ten minste 24 uur vóór het begin van elke test in het centrale complex (140 Constantin Noica Street, sector 6) en op de UNEFS-website, nominale lijsten met de geregistreerde kandidaten, de locaties en het tijdstip van de oproep getoond. .

 1. Language Proficiency Test - ELIMINATORY, waarbij kandidaten een voldoende of onvoldoende cijfer krijgen. Taalvaardigheid kan worden bewezen door middel van certificaten die zijn afgegeven door instellingen die zijn erkend door het ministerie van Onderwijs. Kandidaten die houder zijn van certificaten / internationale bekwaamheidsbewijzen (TOEFL, Cambridge) kunnen baat hebben bij hun erkenning en dus bij de gelijkwaardigheid van het taalvaardigheidsexamen. Kandidaten uit landen waarvan de officiële taal Engels of Frans is, zijn vrijgesteld van het indienen van deze test.
  • OPMERKING: Voor kandidaten uit de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse Bondsstaat, alsook uit niet-EU-landen die een geautoriseerde / geaccrediteerde studieprogramma's aanvragen wanneer het onderwijsproces in een vreemde taal wordt georganiseerd, organiseert UNEFS een taal vaardigheidstest in de onderwijstaal van het programma. Kandidaten uit landen waar de officiële taal de taal is waarin cursussen worden gegeven en degenen met een internationaal erkend taalcertificaat zijn vrijgesteld van deze toets.
 2. Lichamelijke opvoedingstest - ELIMINATORY. Kandidaten die in deze test niet minimaal een gemiddelde van 5 (vijf) behalen, worden uitgesloten van de competitieve toelating.
 3. Schriftelijk examen, eenkeuzetest - Engels / Frans en biologie (in Engels / Frans) (voor burgers uit de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse Bondsstaat).

B. Voor buitenlanders uit EU-lidstaten

De toelatingswedstrijd houdt in:

 1. Bevordering van de taalvaardigheidstest (indien van toepassing); het examen vindt plaats op 10 september 2019 op het hoofdkantoor van UNEFS.
 2. Het promoten van de vaardigheidstest met het minimum cijfer 5 (vijf); het examen vindt plaats op 11 september 2019.

De inhoud van de test lichamelijke opvoeding en het onderwerp voor de schriftelijke test zijn beschikbaar op de UNEFS-website: www.unefs.ro

Het minimale algemene gemiddelde voor het slagen voor het toelatingsexamen is 5 (vijf).

Lengte van studies

Eerste jaar (2019 - 2020)

117645_Skjermbilde2019-07-01kl.12.14.55.png

Legende:

 • E = examen;
 • V = verificatie
 • C = colloquy;
 • F = urenlange diepgaande training;
 • I = uren individuele studie;
 • T = totale conventionele uren
Tweede jaar (2021 - 2022)

117646_Skjermbilde2019-07-01kl.12.18.25.png

Legende:

 • E = examen;
 • V = verificatie
 • C = colloquy;
 • F = urenlange diepgaande training;
 • I = uren individuele studie;
 • T = totale conventionele uren
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

The National University of Physical Education and Sports (UNEFS) in Bucharest is the first higher education institution for the training of physical education teachers in Romania. It was the 10th inst ... Lees meer

The National University of Physical Education and Sports (UNEFS) in Bucharest is the first higher education institution for the training of physical education teachers in Romania. It was the 10th institution of this kind in the world and the 5th in Europe. Lees Minder