Keystone logo
Carson-Newman University

Carson-Newman University

Carson-Newman University

Invoering

Er is geen betere manier om je voor te stellen dat hier dan om ons te bezoeken.

Welzijn op Carson-Newman is de beste manier om te weten hoe je passen in deze top-ranked liberal arts universiteit, opgericht in 1851.

Zie hoe je leven eruit kan zien hier. Loop onze campus en krijgen een gevoel dat je een belangrijk onderdeel van een actieve campus, dat is 2.000 studenten sterk zal zijn.

Visie, Missie, Faith Statements

Visie

We zullen de christelijke liberale arts op basis van de universiteit van keuze in het zuidoosten van het onderwijs en de dienstverlening.

Missie

Onze missie als christelijke opvoeders is om onze studenten hun volledige potentieel als opgeleide burgers en wereldwijd dienende leiders te bereiken.

Bevestiging van Geloof

God - "In den beginne schiep God de hemel en de aarde."(Genesis 1: 1)
Er is één ware God, die de Schepper, Verlosser, en Onderhouder van het universum. God is eeuwig; God is heilig; God is liefde; God is drie-enige, geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest, elk met verschillende persoonlijke kenmerken, maar zonder verdeling van de natuur, de essentie, of het zijn, en wie alleen is waardig van aanbidding.

Christus - "In Christus al de volheid van de Godheid woont in lichamelijke vorm."(Kolossenzen 2: 9)
Christus is de eeuwige Zoon van God, de tweede persoon van de Drie-eenheid, die in zijn incarnatie, werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, volledig God en volledig mens. Jezus perfect leefde en onthulde de wil van God, werd gekruisigd, begraven en opgewekt uit de dood op de derde dag. Na deed verzoening voor de zonden van de mensheid aan het kruis, Hij is opgevaren naar de hemel, wordt verhoogd aan de rechterhand van God, en we zullen terugkomen in macht en glorie aan de wereld te oordelen. Christus woont in alle gelovigen als de levende, altijd aanwezige Heer.

heilige Geest - "En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere advocaat te geven, om voor altijd bij je zijn. Dit is de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem. Je kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn."(Johannes 14: 16-17)
De Heilige Geest is de Geest van God. De Geest verheerlijkt Jezus Christus en veroordeelden de mens der zonde, ongerechtigheid, en van oordeel. De Geest maakt de mens om de waarheid te begrijpen, roept alle bij de Heiland, effecten regeneratie aan degenen die Christus als Redder, en giet de gelovigen met de vrucht van de Geest.

redding - "Het is door genade door het geloof dat je gered bent. Dit is niet uit uzelf; het is een gave van God, niet het gevolg van werken, opdat niemand roeme."(Efeziërs 2: 8)"Een iegelijk, roept de naam van de Heer, zal behouden worden."(Romeinen 10:13)
De redding van zondaren geheel Gods werk der genade, gratis aangeboden aan allen die Jezus Christus als Heer en Heiland, die door zijn leven, dood en opstanding een eeuwige verlossing voor de gelovige accepteren. Deze redding door genade door het geloof is beveiligd door berouw en aanvaarding van Jezus Christus als Heer.

Bijbel - "EENll Schrift is door God ingegeven en is nuttig voor het onderwijs, berispen, corrigeren, en training in de gerechtigheid. . . ."(2 Timoteüs 3: 16)"De wet van de Heer is perfect, de heropleving van de ziel. De statuten van de Heer zijn betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. De voorschriften van de Heer hebben gelijk, het geven van vreugde aan het hart. . . . De verordeningen van de Heer zijn er zeker van, en helemaal rechtvaardig."(Psalm 19: 7-9)
De Bijbel is een goddelijk geïnspireerd boek van Oude en Nieuwe Testament, gezaghebbend voor geloof en praktijk, waarbij de weg der zaligheid en heilig leven wordt verlicht. Het criterium waarop de Bijbel moet worden uitgelegd, is Jezus Christus.

Mensheid - "En God schiep de mens naar zijn beeld; in het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen."(Genesis 1:27)
Geschapen naar Gods beeld, de mens is de kroon op het werk van de schepping. Door vrije keuze, mensen rebelleren tegen de liefde van God, het verbreken van de relatie met het overtreden van de geboden van God en die onder veroordeling. Alleen de genade van God kan de mens te herstellen in de juiste relatie met God en hen in staat stellen om de creatieve doel van God te vervullen.

De kerk - "En hij heeft alles onder zijn voeten onderworpen en heeft hem het hoofd gemaakt over alle dingen voor de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult."(Efeziërs 1: 20-23)
De kerk is samengesteld uit alle ware discipelen van Christus. Jezus Christus is het Hoofd van de Kerk. Christenen moeten zich bij de plaatselijke kerken. De kerk is een autonoom orgaan, opererend onder de heerschappij van Christus. Iedere kerk krijgt de bevoegdheid om te aanbidden, het uitvoeren van de bediening, en de gaven en privileges geïnvesteerd in hen door Christus te oefenen.

Last Things - In Gods eigen tijd en eigen manier, God zal de wereld op de betrokken einde te brengen. God heeft een dag gesteld, toen Hij de wereld zal oordelen door Jezus Christus, als alle mensen hun rechtmatige loon zullen ontvangen; de ingeruilde zal in de eeuwige pijn; de rechtvaardigen, in het eeuwige leven.

Onze christelijke World View

De Christian University is een educatieve tak van de kerk, het lichaam van Christus. Christus is Heer van de Christian University, zoals Hij is de kerk. In Christus ". . . verborgen zijn alle schatten van wijsheid en kennis."(Kolossenzen 2: 3) Christus"het beeld van de onzichtbare God. . . . Want door Hem zijn alle dingen geschapen, zowel in de hemel en op de aarde, zichtbaar en onzichtbaar. . . alle dingen zijn gemaakt door Hem en voor Hem. En Hij is voor alle dingen, en in Hem zijn alle dingen bij elkaar worden gehouden."(Kolossenzen 1: 15-17) Christus is de schepper en het centrum van het universum.

Jezus verkondigde, "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." (Johannes 14: 6) Het is deze manier, deze Waarheid, dit leven de Christian University bevordert. Onze Heer nodigt ons uit om "Heb de Heer, uw God, met geheel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw kracht en met heel uw verstand."(Mattheüs 22:37) Deze uitnodiging accepteren wij. Alle waarheid is Gods waarheid. Alle geluid leren is een onderdeel van ons christelijk erfgoed en bellen, en is gecentreerd in een christelijk wereldbeeld, waar Jezus is Heer, en wij zijn zijn discipelen.

Bijbel

Overwegende dat de Board of Trustees van Carson-Newman University in haar regelmatig geplande vergadering van 19 oktober 2007 kreeg een aanbeveling van een trustee om een ​​verklaring over de overtuigingen van de leden van de Raad over de Heilige Schrift te overwegen. Laten we besluiten dat de Board of Trustees van Carson-Newman University heeft unaniem goedkeuren van de volgende verklaring: "Wij, de Raad van Toezicht van Carson-Newman University, weet bevestigen de Heilige Schrift als door God wordt gegeven door de mensen, voor mensen. De volledige en definitieve Woord van God openbaart zich in Jezus Christus. "

Bevestiging van de christelijke gemeenschap en gedrag

Als een opzettelijk christelijke academische gemeenschap Carson-Newman University streeft ernaar om christelijke principes volgen in alle aspecten van het gemeenschapsleven. We leggen onszelf de leer en het voorbeeld van Jezus Christus in al onze relaties en werk. Personen die ervoor kiezen om een ​​deel van de familie Carson-Newman wordt naar verwachting morele, ethische en bijbelse waarden te omarmen en buiten de campus. Op het gebied van seksualiteit, zijn levensstijl in overeenstemming met de bijbelse leer verwacht. Uitdrukkelijk verklaard, seksuele intimiteit is uitsluitend uitgedrukt in het huwelijksverbond die kan worden tussen een man en een vrouw. Onze christelijke waarden dienen de belangen van alle binnen de familie Carson-Newman.

Locaties

  • Jefferson City

    1646 Russell Ave., 37760, Jefferson City

    Vragen