Keystone logo
Ovidius University Of Constanta Bachelor in Bedrijfsadministratie
Ovidius University Of Constanta

Bachelor in Bedrijfsadministratie

Constanța, Roemenië

3 Years

Engels

Full time

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 2.200 / per year *

Op de campus

* per jaar

Beurzen

Ontdek mogelijkheden voor beurzen om je studie te financieren

Invoering

Missie van de studie

Het studieprogramma van de bedrijfsadministratie is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van persoonlijke vaardigheidstraining en -ontwikkeling, het verwerven van basis- en specialistische kennis in bedrijfsadministratie, die in de praktijk en het onderzoek moet worden toegepast om prestaties en succes in professionele loopbanen te bereiken, de afgestudeerden in staat zijn om zich aan te passen en effectief te werken in verschillende organisatorische omgevingen, onder multidisciplinariteit en culturele diversiteit.

Beschrijving van professionele competenties

 • Verzamelen, verwerken en analyseren van economische gegevens specifiek voor de onderneming / de organisatieactiviteit;
 • Verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over de interactie tussen de externe omgeving en onderneming / organisatie;
 • Beheer van de activiteit van een onderneming / organisatie of een onderverdeling van de onderneming / organisatiestructuur;
 • Implementatie van methodologische normen, procedures, beleid en programma's van economische aard;
 • Boekhoudkundige onderwerpen uitvoeren, economische en financiële rapporten opstellen;
 • Laden en gebruik van databases met een economisch karakter en uitwerking van activiteiten met behulp van informatietechnologie.
118664_IMG_3324.JPG

Toelating informatie

 • De toelating van kandidaten tot de voltijdse opleiding tot bedrijfsbestuur gebeurt via competitie.
 • Alle kandidaten in de toelatingswedstrijd dienen een gedateerde en ondertekende intentieverklaring in waarin de motivering voor het kiezen van de betreffende opleiding en het loopbaanplan van de kandidaat wordt opgenomen, die wordt geëvalueerd met toelating of afwijzingsniveau.
 • Tegelijkertijd dienen de kandidaten een getuigschrift van Engelse taal in dat is erkend op nationaal of internationaal niveau, B1 minimumniveau, of een certificaat van Engelse taalvaardigheid behaald door het ondersteunen en promoten van de taalvaardigheidstoets in het Engels in de "Ovidius" Universiteit van Constanta. Uitzonderingen op de taalvaardigheidstoets zijn die kandidaten uit landen waar de officiële taal van de staat Engels is en die met schooldocumenten aantonen dat zij de cursussen in deze taal hebben gevolgd.
 • De algemene toelatingscategorie is het Baccalaureate-cijfer of equivalent, of het gemiddelde cijfer van de middelbare schooljaren waarin het baccalaureaat niet wordt ondersteund.
 • Verdere details over toelating worden gepresenteerd in "Specifieke procedure voor de organisatie van de toelatingswedstrijd voor het studieprogramma van de bedrijfskunde (cursus in het Engels)".

Om in te schrijven in de toelating tot de bacheloropleiding - voltijds onderwijs (door de overheid gesubsidieerd onderwijs of onderwijs op basis van collegegeld) en afstandsonderwijs dient de kandidaat een map in, op wiens schutblad hij / zij zijn / haar / haar identificatiegegevens, inclusief het actieve e-mailadres en telefoonnummer; de map bevat de volgende documenten:

a) Roemeense burgers:

 1. Standaard aanvraagformulier voor het toelatingsproces;
 2. Letter of intent, gedateerd en ondertekend door de kandidaat: a. Kandidaten die kiezen voor in het Roemeens georganiseerde programma's, moeten de letter of intent (handgeschreven) in het Roemeens schrijven (bijlage 1); b. Kandidaten die kiezen voor in het Engels georganiseerde programma's, schrijven de intentieverklaring in het Engels (maximaal één pagina); de brief bevat de redenen voor het kiezen van de respectieve opleiding en het loopbaanplan van de kandidaat;
 3. Geboorteakte in het origineel of een kopie om te worden gecertificeerd door de leden van de ESF-toelatingscommissie;
 4. Kopie van het identiteitsbewijs;
 5. Een gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte (voor de getrouwde kandidaten die hun achternaam na het huwelijk hebben gewijzigd); het exemplaar1 wordt gewaarmerkt door de leden van het toelatingsbestuur;
 6. Baccalaureaatdiploma of, voor de 2019 promotie, baccalaureaatdiploma of certificaat, in het origineel. Kandidaten met een baccalaureaatdiploma of met een gelijkwaardig diploma of met een baccalaureaat-certificaat voor de 2019 promotie waarvan het algemene gemiddelde cijfer (inclusief de gemiddelde cijfers van elk baccalaureaatsonderzoek) van het baccalaureaatsexamen niet duidelijk wordt vermeld op de bovengenoemde documenten, wordt niet ingeschreven in de toelatingsprocedure.
 7. Certificaat met de status van de student, met vermelding van het type onderwijs, dat wil zeggen collegegeldonderwijs of door de staat gesubsidieerd onderwijs, voor elk studiejaar waarin hij / zij was ingeschreven aan een staat of een particuliere instelling voor hoger onderwijs (indien aanwezig);
 8. Document dat de schoolprijs bekrachtigt die is behaald op schoololympiade, in het origineel of exemplaar dat door de leden van het toelatingscollege wordt gecertificeerd, voor de inschrijving in BA-studies;
 9. Een kopie van de wedstrijdkaart die de inschrijving in het eerste veld van BA-studies certificeert (waarbij de kandidaat de originele documenten heeft ingediend);
 10. Transcript of records, in het origineel of kopie dat moet worden gecertificeerd door de leden van het toelatingscollege;
 11. Engels taalvaardigheidscertificaat, erkend op nationaal / internationaal niveau; minimaal vereiste niveau: B1 (CAMBRIDGE, IELTS of TOEFL) voor het BA-programma waarbij het onderwijs in het Engels wordt gegeven, of een Engelstalig bekwaamheidscertificaat dat wordt uitgereikt bij het slagen voor het Engels taalvaardigheidsexamen georganiseerd door de OUC.
 12. Een medisch attest, indien van toepassing, afgegeven door de huisarts of door de schoolarts, waarin staat dat de kandidaat medisch geschikt is voor het veld of de opleiding waarvoor hij / zij solliciteert;
 13. Twee kleurenfoto's - identiteitskaartformaat;
 14. Bewijs van betaling van de vergoeding voor de inschrijving in het toelatingsproces of, in voorkomend geval, het certificaat of de documenten waaruit de reden voor de vrijstelling van deze vergoeding blijkt;
 15. Overeenkomst voor gegevensverwerking;
 16. Voor de Roma-kandidaten bevat het dossier, naast de bovengenoemde documenten, de volgende documenten:
 • schriftelijke aanbeveling van de voorzitter van een legaal gevestigde Roma-organisatie waarin wordt bevestigd dat de kandidaat deel uitmaakt van deze etniciteit; het lidmaatschap van die organisatie wordt niet in aanmerking genomen;
 • een echt gewaarmerkt afschrift van de rechterlijke beslissing die de juridische oprichting van de respectieve organisatie bevestigt;
 • een wettelijke verklaring dat de kandidaat tot de Roma-etniciteit behoort.

Afstudeerpapieren of documenten van de burgerlijke stand in het origineel dat beschadigd is (gebroken, doorgesneden of onleesbaar) of die zichtbaar zijn veranderd door plastificering of op een andere manier die een vermoeden kan scheppen van de originaliteit van het document dat aan de conformiteit is onderworpen, wordt niet gecertificeerd door de toelatingscommissie.

b. Burgers van de EU-, EER- en EG-lidstaten (die geslaagd zijn voor het FSD-instellingsproces (Foreign Students 'Department) van hun dossiers):

 1. Standaard aanvraagformulier voor het toelatingsproces;
 2. Letter of intent, gedateerd en ondertekend door de kandidaat: a. Kandidaten die kiezen voor in het Roemeens georganiseerde programma's, moeten de letter of intent (handgeschreven) in het Roemeens schrijven (bijlage 1); b. Kandidaten die kiezen voor in het Engels georganiseerde programma's, schrijven de intentieverklaring in het Engels (maximaal één pagina); de brief bevat de redenen voor het kiezen van de respectieve opleiding en het loopbaanplan van de kandidaat;
 3. Een gewaarmerkt afschrift en een geautoriseerde Roemeense vertaling van de geboorteakte;
 4. Kopie van het document waaruit de permanente verblijfplaats in het buitenland blijkt;
 5. Kopie van het paspoort (pagina's 1-4) geldig op het moment van inschrijving in het toelatingsproces;
 6. Kopieer en erkende Roemeense vertaling van de huwelijksakte, voor de gehuwde kandidaten (die hun achternaam na het huwelijk hebben veranderd);
 7. Baccalaureaatdiploma of gelijkwaardig diploma of, voor de 2019 promotie, het baccalaureaatcertificaat, in het origineel, goedgekeurd door de Haagse apostille of over-gelegaliseerd door het Ministerie van Nationaal Onderwijs, het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land van afgifte, de Ambassade / Consulair Bureau van Roemenië in dat land en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Roemenië, in 2 exemplaren en 2 geautoriseerde Roemeense vertalingen daarvan;
 8. Verklaring van overeenstemming van studies afgegeven door het Ministerie van Onderwijs of het conformiteitscertificaat voor de kandidaten die in 2019 zijn afgestudeerd en die op het moment van de inschrijving niet in het bezit zijn van het diploma (het certificaat wordt door CNRED onder voorlopige titel afgegeven tot de datum einddiploma wordt ingediend door de kandidaat, als de kandidaat de deadline overschrijdt, verliest het certificaat zijn geldigheid);
 9. Afschriften van documenten voor de middelbare schoolstudies, in het origineel, met de Haagse apostille of over-gelegaliseerd door het Ministerie van Onderwijs, het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het uitgevende land, de Roemeense Ambassade / Consulair Bureau in het betreffende land en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië, in 2 exemplaren en 2 geautoriseerde Roemeense vertalingen daarvan;
 10. een. Diploma van afstuderen van het Roemeens voorbereidend jaar of een Roemeens taalvaardigheidscertificaat uitgereikt door de instellingen die door het Ministerie van Nationaal Onderwijs zijn gemachtigd voor de toelating tot BA-studies, waar het onderwijs in het Roemeens wordt gegeven; minimum toegelaten niveau: B1; b. Engels taalvaardigheidscertificaat, erkend op nationaal / internationaal niveau; minimaal vereiste niveau: B1 (CAMBRIDGE, IELTS of TOEFL), voor de toelating tot de BA-opleiding waarbij het onderwijs in het Engels wordt gegeven, of een Engelstalig bekwaamheidscertificaat verkregen door het slagen voor het Engels taalvaardigheidsexamen georganiseerd door de OUC.
 11. Medisch attest waarin staat dat de kandidaat medisch geschikt is voor het veld of de opleiding waarvoor hij / zij solliciteert;
 12. Twee kleurenfoto's - identiteitskaartformaat;
 13. Bewijs van betaling van de vergoeding voor de inschrijving in het toelatingsproces of, in voorkomend geval, het certificaat of de documenten waaruit de reden voor de vrijstelling van deze vergoeding blijkt;
 14. Overeenkomst voor gegevensverwerking;
 15. Certificaat met vermelding van de status van de student, met vermelding van het type onderwijs, dwz onderwijs op basis van collegegeld of door de staat gesubsidieerd onderwijs, voor elk studiejaar waarin hij / zij was of is ingeschreven bij een openbare of particuliere instelling voor hoger onderwijs (indien van toepassing) );
 16. Kopie van de wedstrijdkaart die de inschrijving in het eerste veld van BA-studies certificeert (waarbij de kandidaat de originele documenten heeft ingediend);
 17. Wettelijke verklaring voor de juistheid van de documenten die aan het dossier worden voorgelegd;
 18. Verklaring met de lijst van documenten die aan het dossier zijn voorgelegd;
 19. Mandaat (uitgegeven door de notaris) met duidelijke vermelding van de geldigheidsdatum, voor de buitenlandse burgers die hun bestanden niet persoonlijk indienen;
 20. Kopie van de ontvangstbon voor bestanden (uitgegeven na betaling van de verwerkingskosten voor bestanden).

c) Buitenlandse burgers van niet-EU-landen:

Voor de buitenlandse burgers die een studieprogramma aanvragen met collegegeld in vreemde valuta, wordt de indiening van de subsidiabiliteitsbeoordelingsbestanden uitgevoerd volgens het tijdschema dat is vastgesteld op de OUC Foreign Students 'Department (FSD). Na ontvangst van het conformiteitsattest / de acceptatiebrief van de gespecialiseerde afdelingen van het Ministerie van Nationaal Onderwijs, draagt de afdeling buitenlandse studenten de volledige bestanden over aan de Technische toelatingscommissie van de faculteit, op basis van een protocol voor de ontvangstbevestiging.

Het aanvraagdossier voor niet-EU-, EER- en EG-burgers omvat de volgende documenten, ingediend in een bestandsmap:

 1. Standaard aanvraagformulier voor het toelatingsproces;
 2. Kopieer en geautoriseerde Roemeense vertaling van de geboorteakte;
 3. Kopie van het document waaruit de permanente verblijfplaats in het buitenland blijkt
 4. Kopie van het paspoort (pagina's 1-4) geldig op het moment van inschrijving in het toelatingsproces;
 5. Kopieer en erkende Roemeense vertaling van de huwelijksakte, voor de gehuwde kandidaten (die hun achternaam na het huwelijk hebben veranderd);
 6. Het baccalaureaatdiploma of gelijkwaardig diploma of, voor de 2019 promotie, het baccalaureaatsbewijs, in het origineel, goedgekeurd door de Haagse apostille of over-gelegaliseerd door het Ministerie van Nationale Opvoeding van het land van afgifte, het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land van uitgifte , de ambassade / consulaten van Roemenië in dat land en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Roemenië, in 2 exemplaren en 2 geautoriseerde Roemeense vertalingen daarvan. Kandidaten die zich inschrijven op andere BA-velden dienen een kopie in van hun baccalaureaatdiploma en een geautoriseerde Roemeense vertaling daarvan;
 7. Aanvraag voor de afgifte van de acceptatiebrief voor studies, in twee exemplaren, die zal worden gebruikt om de acceptatiebrief te verkrijgen, binnen het Ministerie van Nationaal Onderwijs; alle velden worden ingevuld;
 8. Afschriften van documenten voor de middelbare schoolstudies (schoolcijfers), in het origineel, met de Den Haag-apostel of over-gelegaliseerd door het ministerie van Onderwijs van het land van afgifte, het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land van afgifte, de Roemeense ambassade / consulair Bureau in het betreffende land en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië, in 2 exemplaren en 2 geautoriseerde Roemeense vertalingen daarvan;
 9. Roemeenstalig bekwaamheidscertificaat uitgereikt door de instellingen gemachtigd door het Ministerie van Nationaal Onderwijs, met het minimaal aanvaarde niveau B1 of het diploma van afstuderen van het Roemeens voorbereidend studiejaar (voor de toelating tot de BA-studies waar het onderwijs in het Roemeens wordt gegeven), uitgegeven door de instellingen erkend door het Ministerie van Onderwijs; Engels taalvaardigheidscertificaat, met het vereiste minimum niveau B1, voor de BA-studies waarbij het onderwijs in het Engels wordt gegeven, uitgereikt bij het slagen voor het Engels taalvaardigheidsexamen georganiseerd door de OUC. Uitzonderingen op de taalvaardigheidstest zijn de kandidaten die afkomstig zijn uit landen waar de officiële taal van de staat Engels is en die met schooldocumenten aantonen dat zij de cursussen in die taal hebben gevolgd, en die met een geldig internationaal erkend taalvaardigheidscertificaat , met het minimaal vereiste niveau B1 (CAMBRIDGE, IELTS of TOEFL);
 10. Medisch attest waarin staat dat de kandidaat medisch geschikt is voor het veld of de opleiding waarvoor hij / zij solliciteert;
 11. Twee kleurenfoto's - identiteitskaartformaat;
 12. Kopie van de bon waaruit blijkt dat de FSD de dossierverwerkingskosten heeft betaald;
 13. Kopie van het ontvangstbewijs waaruit blijkt dat de vergoeding voor de inschrijving in het toelatingsproces is betaald;
 14. Wettelijke verklaring voor de juistheid van de documenten die aan het dossier worden voorgelegd;
 15. Verklaring met de lijst van documenten die aan het dossier zijn voorgelegd;
 16. Mandaat (afgegeven door de notaris), met duidelijke vermelding van de geldigheidsdatum, voor de buitenlandse burgers die hun bestanden niet persoonlijk indienen;

Bij inschrijving in de opleiding dienen de kandidaten het bestand met de documenten in het aanvraagdossier in, in het oorspronkelijke, bestemd voor authenticatie door de ambassade van Roemenië in het land van afgifte of met de Den Haag-apostille, indien van toepassing, samen met de brief van de aanvaarding tot studies (alleen geldig voor de instelling voor hoger onderwijs waarvoor ze is uitgegeven, te beginnen met het academische jaar waarvoor ze werd uitgegeven en voor de respectieve academische cyclus, elke wijziging in de academische opleiding die in strijd is met de documenten in de initiële studiecyclus) de acceptatiebrief wordt geregeld op verzoek van de onderwijsinstelling die betrokken is bij de uitgifte door het Ministerie van Onderwijs van een nieuwe acceptatiebrief) en het paspoort met een geldig visum voor "studies".

Over de school

Vragen

Vergelijkbare cursussen

 • Wereldwijde BBA
  • Barcelona, Spanje
 • Honours Bachelor Bedrijfskunde (Hospitality)/Honors Bachelor Bedrijfskunde (Hospitality) Fast-track
  • Toronto, Canada
 • BBA met major in management
  • North Ras Al Khaimah, Verenigde Arabische Emiraten